Fildelningsdebatten

Aktuellt, 2008,

Efter att ha polariserats i debatten om fildelning, som nu gått helt överstyr, vill vi nu gemensamt rikta en vädjan till våra politiker. Ställ er upp och ta ert ansvar fullt ut. Det går inte att sväva på målet när det gäller upphovsrätten, den är en viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle. Det enda som Ipred-lagen hittills har åstadkommit är att det numera, genom justitieministerns välsignelse, blivit lagligt att fildela ”lite grann”. Allvarligt talat, skärpning!

Man kan inte avkriminalisera en hel sektor bara för att brottet är svårt att bevisa. Olaglig fildelning är ett brott, att ta något utan lov är en form av stöld. Vare sig man tar något från en videohylla eller olovligen laddar ner en digital fil så är det stöld. Allt annat är hårklyverier. I alla andra sammanhang när någon berövar någon annan ett ekonomiskt värde hamnar det under brottsbalken. Det är ingen skillnad när det gäller Internet, sen kan man ha vilka åsikter man vill om hur lagar och förordningar ska se ut i framtiden.

Nu är det ett antal saker som måste lösas. Först föreligger det ett pedagogiskt problem, att faktiskt få människor att förstå att det är stöld att olovligen ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet utan att betala. Sen måste det skapas ett verktyg som gör att lagen kan efterlevas, den som begår ett brott måste rimligtvis få finna sig i att bli föremål för en brottsutredning. Det gäller i alla andra sammanhang och måste givetvis också gälla Internet. Den brottsutredningen måste gå till på ett sätt som garanterar rättssäkerheten för den som blir föremål för utredningen. Låt samma praxis gälla som gäller vid telefonavlyssning. Där finns det ett ombud som övervakar att den avlyssnade individen inte utsätts för ett rättsövergrepp. Ombudet skall också ha rätten att överklaga till högre juridisk instans för att på så sätt kunna skapa en rättspraxis. På det sättet garanteras individens rättssäkerhet.

Ipred är bara ett direktiv, än så länge trubbigt och ofullständigt, som har till uppgift att tillvarata upphovsrättsinnehavarens intressen, men egentligen borde vi skapa en lagstiftning som tillvaratar allas intressen när det gäller elektronisk kommunikation. Det kan vara allt från hot via Internet, till mobbing, kontokortsbedrägerier m.m.

Det är inte OK att Internet är ett laglöst land. Om det nu är integriteten vi vill värna så måste vi ta detta ett steg vidare så att allas intressen kan tillvaratas. Varför inte inrätta en Integritetsombudsman som är kopplad till IT-relaterade övergrepp.

Och slutligen, det måste vara samhällets ansvar att se till att våra lagar och förordningar följs, det är inte OK att lämpa över ansvaret på den civila sektorn. Men till det krävs det resurser. Polisen behöver i sin grundutbildning utbildas i IT-relaterade brott, detta borde ha gjorts redan för 10 år sedan. Polisen ligger nu långt efter, de har inte ens kört in på den digitala motorvägen än. Idag är det lika viktigt för polisen att lära sig så mycket som möjligt om IT-brott som att lära sig att köra bil.

Problemet är att våra politiker inte tagit tag i problemet tidigare bl.a. genom att se till att polisen har nödvändiga resurser. Ett snabbt sätt att komma till rätta med problemen är att göra som man gör i våra Nordiska grannländer. Där anställer polisen IT-experter och ger dem en grundläggande polisiär utbildning.

Till dess kanske vi får leva med att ansvaret ligger på den civila sektorn. Något som kanske också behövs i ett initialt skede eftersom våra politiker inte vågat ta i problemet. Det är nämligen inte OK att Internet kan fortgå att vara ett laglöst land.

Det är inte acceptabelt att tycka att det är OK att begå kriminella handlingar på Internet. Så oavsett politiskt parti, sluta huka i de politiska korridorerna med fingret luften och ta ert ansvar.

André Rickardsson – IT-expert

Stefan Sauk – skådespelare